Your Position: Jiayi Plastic >>> News    
 
2015-4-6 colleagues birthday party celebration
2015-4-6

2015-4-6 colleagues birthday party celebration

 

 

 ¡¾Back¡¿
 
Tel:+86-020-86099006             Fax:+86-020-86098188                   E-mail:info@jiayipacking.com
Copyright © Guangzhou JiaYi Plastics Co., Ltd.