Your Position: Jiayi Plastic >>> News    
 
2015-3-6 celebrate birthdays and women 3.8 holiday
2015-3-6

2015-3-6 celebrate birthdays and women 3.8 holiday

 

 

 

 

 ¡¾Back¡¿
 
Tel:+86-020-86099006             Fax:+86-020-86098188                   E-mail:info@jiayipacking.com
Copyright © Guangzhou JiaYi Plastics Co., Ltd.